Lets Create the Integral Communication Cooperative!

By Naberpravda

This post is available in english , turkish , italian, german and french.


Lets Create the Integral Communication Cooperative!

The world as we know is ending and it should. For creating a sustainable and fair world, we need to organize.

Communication is the essence of organization. It is even more important for voluntary and horizontal organizations. We assemble in public spaces, from Tahrir to Indignados, Syntagma to Occupy Wall Street, Gezi Park to Hong Kong to Nuit Debout; to communicate directly, freely and equally. Yet no square is big enough to fit entire populations concerned with our globally common problems. Fortunately, we have the power of internet to connect all our local struggles in a global movement with enough bandwidth that makes synchronous audiovisual communication possible, in other words, live.

With the internet of today, we are already at a level of technology that enables us to scale direct democracy globally, allowing assemblies and delegations to be completely transparent and dynamic. It is in all of our hands to use resources efficiently for achieving ecological equilibrium. All of us are responsible with organizing a global revolution.

In order for us to succeed, everybody should be able to participate in horizontally distributed modes of communication, which means we must build a truly free and equal global network capable of co-creating a world that we want to live. A collective of volunteers from audiovisol, globalrevolution.tv, nabermedya and many more, are here to facilitate self-education and communal empowerment using available tools adequately.

Initial projects are:

 • Campaign for universal media literacy and accessibility,
 • Facilitate actual and virtual interactive workshops to spread the know-how of media production that covers both anonymity and publicity training
 • Share knowledge about open-source technologies ie: using Linux, installing and configuring WordPress, setting up streaming servers and live editing with Open Broadcaster Software
 • Organize people as singular producers (citizen journalists), tactical media teams and guerilla communication hubs
 • Build a platform for this global effort with the corresponding communal media
 • Create channels to curate the actualities of the movement, including 24/7 interactive internet TV and radio in multiple languages
 • Promote sustainable, fair, autonomous and authentic ways of living through extensive media campaigns
 • Facilitate actual and virtual assemblies to manage all these processes

Joining the network is free, as in freedom. We provide tutorials for everyone. However, we need donations to be sustainable. Every person who donates a minimum amount (400 faircoins or 20 euros) will gain the right to receive a functional “membership USB stick” that contains Tails OS, which we will configure to automatically plug into our encrypted network, providing members with encrypted instant messaging, encrypted mail, cloud storage space and access to a mesh VPN besides the default secure tools of Tails. This will facilitate many people to break out of censorship and enable them to communicate without being surveilled and exploited. If you want to get a membership stick, please contact naber@nabermedya.tv

Donations will be allocated to setup, maintain and expand this network into a worldwide Integral Communication Cooperative by rewarding volunteers, providing them with tools, covering their expenses and experimenting with new techniques.

When we all accomplish our task up to a certain point, we can start touring the world to build physical infrastructure in an effort to create a completely autonomous network, calling for local assemblies, introducing alternative ways of living. Whole process will be completely live and interactive. Revolution will be televised because the television will be revolutionized.

Lets communicate with each other to find a better way of living. Let us start now!

 


İntegral İletişim Kooperatifini Birlikte Kuralım!

Bildiğimiz dünyanın sonu geliyor ve de gelmeli. Sürdürülebilir ve adil bir dünya yaratmak için örgütlenmemiz gerekiyor.

İletişim örgütlenmenin temelidir. Hatta gönüllü ve yatay örgütlenmeler için daha da büyük bir önem taşır. Tahrir’den Indignados’a, Syntagma’dan Occupy Wall Street’e, Gezi Parkı’ndan Hong Kong’a, Nuit Debout’a; meydanlarda toplanarak yüz yüze, özgür ve eşit bir iletişim kuruyoruz. Ne var ki dünyanın hiçbir meydanı, dünyanın her yerinde müşterek olan sorunlarımızla ilgilenen kitlelerin tamamının sığacağı kadar büyük değil. Şanslıyız ki internetin gücü elimizde ve yeterli bant genişliğiyle tüm yerel mücadelelerimizi küresel harekete bağlayan eşzamanlı görsel ve işitsel iletişim için, yani canlı yayın yapmak için kullanabiliyoruz.

Bugün internet ile doğrudan demokrasiyi küresel ölçekte kurabilecek, meclislerin ve delegelerin tamamen şeffaf ve dinamik olmasına imkan veren bir teknolojiye sahibiz. Kaynakları etkin kullanarak ekolojik dengeyi tesis etmek hepimizin elinde. Hepimiz küresel devrimi örgütlemekten sorumluyuz.

Başarılı olabilmemiz için, yatay dağılıma sahip iletişim biçimlerinde herkesin yer alabilmesi şart, yani içinde yaşamak istediğimiz dünyayı birlikte yaratmak için tamamen özgür ve eşit bir küresel ağ inşa etmeliyiz. Audiovisol, globalrevolution.tv, nabermedya ve daha pek çok ekibin gönüllülerinden oluşan bir kolektif, mevcut araçları daha iyi kullanarak kendimizi eğitmemize yardımcı olmak ve komünal olarak güçlenmemizi sağlamak için burada.

Başlangıç projelerimiz:

 • Dünyanın her yerinde medya okur-yazarlığı ve erişilebilirliği için seferberlik başlatmak
 • Hem isimsiz hem tanıtım amaçlı çalışmaları içeren medya üretimi teknik bilgisini yaymak için gerçek ve sanal atölyeler düzenlemek
 • Açık kaynak teknolojilerine dair bilgi paylaşmak, ör: Linux kullanımı, WordPress kurulumu, canlı yayın sunucularının kurulumu ve Open Broadcaster Software ile canlı düzenleme ve yayına hazırlama
 • İnsanları tekil özneler (yurttaş haberciler), taktik medya takımları ve gerilla iletişim merkezleri olarak örgütlemek
 • Bu küresel çabaya karşılık gelecek nitelikteki bir komünal medya platformu inşa etmek
 • Birden çok dilde 7/24 yayın yapan interaktif internet TV ve radyosu dahilinde hareketin güncelliklerini sunacak kanallar yaratmak
 • Kapsamlı medya kampanyalarıyla sürdürülebilir, adil, özerk ve  özgün yaşam biçimlerini desteklemek
 • Bütün bu süreçleri işletecek gerçek ve sanal toplantılara kolaylaştırıcılık yapmak

Ağa katılım ücretsizdir, özgürlüğün bedeli dışında hiçbir bedel ödemeyeceksiniz. Eğitimlerimiz herkese açıktır. Ancak çalışmalarımızı sürdürmek için bağışlara ihtiyacımız var. Belirlenen miktarın üzerinde (400 faircoin veya 66 TL) bağış yapan herkes Tails işletim sistemi yüklü ve çalışır durumda bir “üyelik USB çubuğu” edinme hakkı kazanacak. Tails ile birlikte gelen güvenli araçların yanı sıra bu USB’yi otomatik olarak şifreli ağımıza bağlanacak ve üyelerimize şifreli mesajlaşma, şifreli mail, bulut depolama alanı ve ağ VPN erişimi verecek şekilde ayarlayacağız. Böylece pek çok insanın sansürü aşabilmesi, gözetim altına girmeden ve sömürülmeden iletişim kurabilmesi kolaylaşacak. Üyelik çubuğu almak istiyorsanız lütfen naber@nabermedya.tv adresiyle iletişime geçin.

Bağışlar bu ağı kurmak, sürdürmek ve dünya çapında bir İntegral İletişim Kooperatifi haline getirmek; gönüllülere emeklerinin karşılığını vermek, araçlar sağlamak, masraflarını karşılamak ve yeni ve deneysel teknikler araştırmak için kullanılacak.

Amacımızda belli bir seviyeye ulaştığımızda tamamen özerk bir ağ kurma çabasıyla, yerel toplantı çağrıları yaparak, alternatif yaşam biçimleri sunarak, fiziksel altyapı inşa ederek dünyayı gezmeye başlayabiliriz. Bütün süreç tamamen canlı ve interaktif olacak. Devrim televizyonda gösterilecek çünkü televizyon devrimcileştirilecek.

Daha iyi bir yaşam için hep birlikte iletişim kuralım. Haydi, hemen başlayalım!

 
Fondiamo la Cooperativa di Comunicazione Integrale!

Il mondo, come noi lo conosciamo, sta finendo, come dovrebbe essere. Per creare un mondo etico e sostenibile dobbiamo organizzarci.

La comunicazione è l’essenza dell’organizzazione. Ed è persino più importante per i gruppi di volontariato e le organizzazioni orizzontali. Ci riuniamo in spazi pubblici, da Tahrir agli Indignados, da Syntagma a Occupy Wall Street, da Gezi Park fino a Hong Kong o alla Nuit Debout; per comunicare direttamente, liberamente e in maniera paritetica. Ma non ci sono piazze sufficientemente grandi per ospitare le intere popolazioni prepccupate dei nostri comuni problemi globali. Fortunatamente, abbiamo il potere di internet per collegare tutti i movimenti territoriali in un movimento globale con sufficiente banda da rendere la comunicazione audiovisiva sincronica possibile; in altre parole, in diretta.

Con il web odierno, siamo già al livello tecnologico con cui si puo fondare una democrazia diretta globale, che permetta di avere assemblee o delegazioni completamente trasparenti e dinamiche. E’ tutta nelle nostre mani la possibilità di raggiungere un equilibrio ecologico usando le risorse in maniera efficiente. Tutti noi siamo responsabili dell’organizzazione di una rivoluzione globale.

Affinche’ possiamo avere successo, ciascuno dovrebbe essere in grado di partecipare con modi orizzontali di accesso alle comunicazioni, il che significa costruire una rete libera e paritetica, capace di creare il mondo in cui vogliamo vivere, tutti insieme. Un gruppo di volontari da audiovisol, globalrevolution.tv, nabermedya e molti altri, sono impegnati ad aiutare l’educazione personale di ciascuno e il rafforzamento comune utilizzando adeguatamente gli strumenti disponibili.

I progetti iniziali sono:

 • Campagna per un archivio di letteratura universale e accessibile a tutti
 • Contribuire a rendere i workshop reali o virtuali per condividere le conoscenze sulla produzione dei media, che coprano sia l’anonimato sia la formazione pubblica
 • Condividere la conoscenza di risorse “open-source”: Linux, WordPress, realizzazione di server di streaming e editing con Open Broadcaster
 • Coordinare le persone come singoli produttori (citizen journalism), gruppi di “tactical media” e connessioni di comunicazione “di guerra” urbana
 • Costruire una piattaforma per questo sforzo globale con la corrispondenza di “communal media”
 • Creare canali per portare le notizie del movimento, incluse webTV e webRADIO (in multi lingua) che trasmettano 24ore su 24, 7giorni su 7
 • Promuovere autentici, sostenibili, etici e indipendenti stili di vita, attraverso l’utilizzo intensivo di campagne
 • Aiutare a realizzare assemblee pubbliche reali e virtuali per gestire tutti questi processi

Aderire alla rete è gratuito, come lo è la libertà. Noi forniamo corsi a tutti. Però, abbiamo bisogno di donazioni per sostenere le attività. Ogni persona che dona un minimo stabilito (400 faircoin o 20 euro) riceverà anche una “membership USB” che contiene Tails OS, che include: accesso criptato alla nostra rete, sistema di messaggistica istantanea protetto, email protetta, spazio in cloud e accesso alle mesh VPN oltre a default secure tools di Tails.

Le donazioni saranno utilizzate per predisporre, mantenere ed espandere la rete in una Cooperativa di Comunicazione Integrale ricompensando i volontari, fornendogli i mezzi e degli strumenti, coprendo le loro spese e sperimentando nuove tecniche.

Quando avremo raggiunto tutti gli obiettivi fino a un certo livello, cominceremo a esportare questo modello in giro per il mondo costruendo un’infrastruttura fisica per ottenere una rete completamente autonoma, introducendo nuovi modi di vivere e organizzando assemblee locali. Tutto il processo sarà live e interattivo. La rivoluzione sarà trasmessa in TV, perché la TV sarà rivoluzionata!

Comunichiamo l’un l’altro per trovare un modo miglior di vivere. Iniziamo ora!

 


Lasst uns die Integrale Kommunikations-Kooperative aufbauen!

Die Welt wie wir sie kennen geht ihrem Ende zu und das sollte sie auch. Um eine nachhaltige und gerechte Welt zu schaffen, müssen wir uns organisieren.

Kommunikation ist der Kern von Organisierung. Für freiwillige und horizontale Organisierung ist sie besonders wichtig. Wir versammeln uns in öffentlichen Räumen um direkt, frei und gleichberechtigt zu kommunizieren: von Tahrir bis Indignados, von Syntagma bis Occupy Wall Street, von Gezi Park über Hong Kong bis Nuit Debout. Allerdings ist kein Platz groß genug für die Bevölkerungen, die unsere weltweit geteilten Probleme belangen. Glücklicherweise haben wir die Macht des Internets, um all unsere lokalen Kämpfe in einer weltweiten Bewegung zu verbinden, und zwar mit ausreichend Bandbreite, die synchrone audiovisuelle (in anderen Worten: Live-) Kommunikation ermöglicht.

Mit dem heutigen Internet sind wir schon auf einem technologischen Level angelangt, das uns erlaubt, direkte Demokratie weltweit auszubauen, indem es Versammlungen und Delegationen erlaubt, komplett transparent und dynamisch zu arbeiten. Es liegt in unser aller Hände, Ressourcen effizient zu nutzen um ein ökologisches Gleichgewicht zu erreichen. Wir alle tragen die Verantwortung, eine globale Revolution zu organisieren.

Damit wir erfolgreich sind, sollte jede_r an horizontalen, dezentralisierten Kommunikationsweisen teilhaben können, das heißt wir müssen ein wirklich freies und gleichberechtigtes globales Netzwerk aufbauen das uns befähigt, gemeinsam eine Welt zu schaffen, in der wir leben wollen. Ein Kollektiv aus Freiwilligen von audiovisol, globalrevolution.tv, nabermedya und viele andere sind dabei, durch die entsprechende Nutzung vorhandener Tools Selbstbildung und gemeinschaftliches Empowerment zu unterstützen.

Einstiegs-Projekte sind:
– Kampagne für allgemeine Medienkompetenz (Literacy) und -zugänglichkeit
– Interaktive Workshops, tatsächliche und virtuelle, um das Know-How von Medienproduktionen – einschließlich Trainings zu Anonymität und Öffentlichkeitsarbeit – zu verbreiten
– Wissen über Open-Source-Technologien teilen, z.B. Linux-Nutzung, WordPress-Installierung und -Konfigurierung, Stream-Server einrichten und Live-Editing mit Open Broadcast Software
– Organisierung als Einzelproduzent_innen (Citizen Journalists), taktische Medienteams und Guerilla-Kommunikationsstellen
– Aufbau einer Plattform für diese globalen Initiativen mit den dazu passenden gemeinschaftlichen Medien
– Programme ins Leben rufen, welche aktuelle Geschehnisse der Bewegung weitervermitteln, inklusive 24/7 interaktivem Fernsehen und Radio in verschiedenen Sprachen
– Sichtbar machen von nachhaltigen, gerechten, autonomen und glaubwürdigen Lebensweisen mittels umfangreicher Medienkampagnen
– Abhalten tatsächlicher und virtueller Versammlungen um all diese Prozesse zu managen

Dem Netzwerk beizutreten steht jeder_m frei und ist (kosten-)frei wie in Freiheit – “It’s free as in freedom”. Wir stellen Tutorials für jede_n zur Verfügung. Allerdings brauchen wir Spenden, um uns aufrechtzuerhalten.
Jede_r, der_die einen bestimmten Mindestbeitrag (von 400 Faircoins oder 20 Euro) spendet, kann einen funktionierenden “Mitglieds-USB-Stick” mit dem Betriebssystem Tails erhalten,  der eingerichtet ist, sich automatisch in unser verschlüsseltes Netzwerk einzuklinken; dies bietet Mitgliedern verschlüsseltes Instant Messaging, Mailverschlüsselung, Cloud-Speicherplatz und Zugang zu einem VPN-Netz, neben den Standard-Sicherheits-Tools von Tails. Das wird vielen erleichtern, Zensur zu durchbrechen und ihnen ermöglichen, zu kommunizieren ohne überwacht und ausgebeutet zu werden. Wenn du einen Mitglieds-USB-Stick haben willst, melde dich bei naber@nabermedya.tv

Die Spenden werden verwendet um das Netzwerk aufzubauen, am Laufen zu halten und zu einer weltweiten Integral Communication Cooperative (Integrale Kommunikations-Kooperative) zu erweitern: Damit werden Freiwillige entlohnt, mit Tools versorgt, ihre Ausgaben gedeckt und neue Techniken können erprobt werden.

Wenn wir gemeinsam unser Vorhaben weit genug in die Tat umgesetzt haben, können wir anfangen in der Welt auf Tour zu gehen und materielle Infrastrukturen aufzubauen, mit dem Ziel ein komplett autonomes Netzwerk zu schaffen, lokale Versammlungen einzuberufen und alternative Lebensweisen vorzustellen.
Der ganze Prozess wird komplett live und interaktiv sein. Die Revolution wird live gesendet, weil Livesendungen revolutioniert werden – “Revolution will be televised because the television will be revolutionized”.

Lasst uns miteinander kommunizieren und eine bessere Art zu Leben finden. Lasst uns jetzt damit beginnen!


Créons ensemble la Coopérative de Communication Intégral !

Le monde tel que nous le connaissons se meurt et doit finir. Afin de créer un monde juste et durable, nous devons nous organiser. La communication est l’essence même de l’organisation. Elle est d’autant plus importante pour les organismes bénévoles à vocation horizontale. Depuis 2011, des mouvements de contestation sont nés sur les places publiques – de Tahrir au mouvement des Indignés, de Syntagma à Occupy Wall Street, de Gezi Park à Hong-Kong, en passant par Nuit Debout – et ce dans le but de communiquer librement, équitablement et de façon directe. Cependant nous sommes tous régis par des frontières et il n’existe pas de place publique assez grande pour accueillir des populations entières, soucieuses des problèmes que nous partageons à l’échelle planétaire. Seul Internet peut connecter entre-elles nos luttes locales, grâce à la communication audiovisuelle synchronisée. Pour cela nous proposons la mise en place d’une plateforme web ayant un débit suffisant pour permettre une diffusion live depuis n’importe où dans le monde. L’évolution qu’a connu Internet nous permet aujourd’hui d’étendre la démocratie directe au niveau mondial, grâce à la création de délégations et d’assemblées transparentes et dynamiques. Nous avons tous la capacité de repenser le système économique et de préserver l’équilibre environnemental. Nous sommes tous en mesure d’organiser une révolution globale, à notre échelle.

Pour y parvenir, il faut permettre à tous l’accès à des modes de communication horizontalement et équitablement répartis. Ce qui signifie que nous devons mettre en place un réseau mondial libre et gratuit, basé sur la coopération de chacun pour bâtir le monde dans lequel nous souhaitons vivre. Des bénévoles du collectif Audiovisol en Espagne, Globalrevolution.tv aux Etats-Unis, Nabermedya en Turquie et beaucoup d’autres sont à la base de cette initiative et sont là pour faciliter l’auto-éducation et l’autonomisation des communautés en utilisant adéquatement les outils disponibles.

Ce que nous proposons :

 • Une campagne de sensibilisation aux médias universels.
 • La mise en place d’ateliers interactifs et de formations réelles et/ou virtuelles afin de transmettre les savoir-faire.
 • Partager les connaissances sur les technologies open source : Linux, installation et configuration de WordPress, mise en place de serveurs streaming, et montage live avec des logiciels de diffusion.
 • Former les volontaires à devenir producteurs singuliers (journalistes citoyens), former des équipes de médias tactiques ainsi que des centres de « communication guerilla ».
 • Construire le réseau avec l’aide des médias communaux.
 • Créer des canaux de diffusion du mouvement, comprenant une station de radio et une chaîne de télévision en continu dans plusieurs langues.
 • Promouvoir de moyens et styles de vie durables, équitables, autonomes et authentiques par le biais de campagnes médiatiques importantes.
 • Mise en place d’assemblées réelles et virtuelles pour gérer tout le processus.

Le réseau est libre et gratuit. Cependant, pour être durable le projet a besoin de vos dons. Toute personne donnant un minimum de 20€ ou 400 faircoins recevra une « clé USB de membre » contenant Tails OS, que nous aurons configuré au préalable ; ce qui vous permettra l’accès à notre réseau à travers une messagerie cryptée instantanée, des courriers cryptés, un espace de stockage dans les nuages (cloud storage) et l’accès à un maillage de réseau privé virtuel (VPN). Et tout cela en plus des outils sécurisés déjà existants fournis par Tails. Cela permettra à beaucoup d’échapper à la censure et de pouvoir communiquer librement, sans être surveillé.

Si vous souhaitez recevoir une clé USB de membre, merci de contacter : naber@nabermedya.tv

Les dons iront à la création, au maintien et à l’expansion de ce réseau de communication globale coopératif. Ils serviront également à récompenser les bénévoles en leur donnant les outils nécessaires et en couvrant leurs dépenses. Enfin, cet argent permettra d’expérimenter de nouvelles techniques.

Lorsque nous aurons atteint un niveau de développement suffisant, nous pourrons nous déplacer à travers le monde afin de mettre en place des infrastructures physiques qui rendront le réseau complètement autonome. Partout dans le monde, nous appèlerons à des assemblées locales et nous ferons des campagne de sensibilisation à des modes de vie alternatifs. Tout le processus sera interactif et diffusé en live sur le réseau. La révolution sera télédiffusée car la télévision sera révolutionnée.

Communiquons ensemble pour un monde meilleur. Et commençons dès maintenant!

 

 

live

Share Button

Leave a Reply

*

 1. Marie Laverre
  30.00€
 2. Chris Zumbrunn
  100.00€
 3. zeynep
  10.00€
 4. Anonymous
  5.00€

Enter your contribution amount

Fund the Project