Xarxa de Ciència, Tècnica i Tecnologia

Created 6 Campaigns

Som l'Oficina de la XCTIT (Xarxa de Ciència, Tècnica i Tecnologia) que s'encarrega d'avaluar les propostes tecnològiques dins de la Cooperativa Integral Catalana i altres propostes externes que responguin als mateixos criteris de llicència, comercialització, proximitat i sostenibilitat.
Volem facilitar el procés de creació, unint i posant en xarxa els distribuïdors de matèries primeres, productors, manufacturadors, instal·ladors, enginyers, dissenyadors, inventors, finançament, jurídica...
/ Somos la Oficina de la XCTIT (Red de Ciencia, Técnica y Tecnología) que se encarga de evaluar las propuestas tecnológicas dentro de la Cooperativa Integral Catalana y otras propuestas externas que respondan a los mismos criterios de licencia, comercialización, proximidad y sostenibilidad.
Queremos facilitar el proceso de creación, uniendo y poniendo en red los distribuidores de materias primas, productores, manufacturador, instaladores, ingenieros, diseñadores, inventores, financiación, jurídica ...
/ We XCTIT's Office (Network of Science, Technology and Technology) which is responsible for assessing the technological proposals within the Cooperative Integral Catalan and other external proposals that meet the same criteria licensing, marketing, proximity and sustainability.
We facilitate the process of creating, joining and putting in network distributors of raw materials, producers, manufacturador, installers, engineers, designers, inventors, finance, legal ...

XCTIT: Máquinas comunales: Rompedora de almendras

Rompedora de almendras replicable, eficiente, modular, libre (open source), artesana/campesina y comunitaria Red de colaboración para el autoabastecimiento de la almendra Contexto La actual agroindustria capitalista se basa en la centralización, la obtención del máximo beneficio…

  • 8% Funded
  • 150,00€ Funded
  • 0 Hours to Go